Poteisminis skolų išieškojimas :

UAB „Teisės sprendimai“ gali administruoti Jūsų skolas poteisminio išieškojimo proceso metu ir tokiu būdu padėti Jums sutaupyti laiko bei lėšų.

Mūsų įmonės darbuotojai pateiks vykdomuosius dokumentus tinkamos teritorijos antstoliams ir bendradarbiaudami su antstoliais stebės išieškojimo proceso eigą.

Įvertinę atliktus veiksmus bei išieškotas sumas, mūsų teisininkai pateiks Jums išsamią ataskaitą apie atliktus antstolio darbus.

UAB „Teisės sprendimai“ ilgą laiką sėkmingai bendradarbiauja su antstoliais, todėl užtikriname, kad vykdomieji dokumentai bus patikimai perduoti kvalifikuotam skolų išieškojimo specialistui, o Jūsų išlaidos priverstiniam skolos išieškojimui bus vienos mažiausių.

 

A N T S T O L I Ų   Į K A I N I A I ( litais )

1 lentelė

Eilės Išieškotina suma Bendrosios vykdymo išlaidos Atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą
Nr.      
       
1. Iki 10 litų 30 litų 20 litų
       
2. Nuo 10 litų 40 litų 50 litų
  iki 50 litų    
       
3. Nuo 50 litų 50 litų 100 litų
  iki 200 litų    
       
4. Nuo 200 litų 60 litų 200 litų
  iki 1000 litų    
       
5. Nuo 1000 litų 70 litų 19 procentų nuo išieškotos
  iki 2000 litų   sumos, bet ne mažiau kaip
      200 litų
       
6. Nuo 2000 litų 80 litų 18 procentų nuo išieškotos
  iki 3000 litų   sumos, bet ne mažiau kaip
      380 litų
       
7. Nuo 3000 litų 90 litų 17 procentų nuo išieškotos
  iki 4000 litų   sumos, bet ne mažiau kaip
      540 litų
       
8. Nuo 4000 litų 100 litų 16 procentų nuo išieškotos
  iki 5000 litų   sumos, bet ne mažiau kaip
      680 litų
       
9. Nuo 5000 litų 120 litų 15 procentų nuo išieškotos
  iki 7000 litų   sumos, bet ne mažiau kaip
      800 litų
       
10. Nuo 7000 litų 140 litų 14 procentų nuo išieškotos
  iki 9000 litų   sumos, bet ne mažiau kaip
      1050 litų
       
11. Nuo 9000 litų 160 litų 13 procentų nuo išieškotos
  iki 11000 litų   sumos, bet ne mažiau kaip
      1260 litų
       
12. Nuo 11000 litų 200 litų 12 procentų nuo išieškotos
  iki 15000 litų   sumos, bet ne mažiau kaip
      1430 litų
       
13. Nuo 15000 litų 250 litų 10 procentų nuo išieškotos
  iki 30000 litų   sumos, bet ne mažiau kaip
      1800 litų
       
14. Nuo 30000 litų 350 litų 8 procentai nuo išieškotos
  iki 50000 litų   sumos, bet ne mažiau kaip
      3000 litų
       
15. Nuo 50000 litų 600 litų 6 procentai nuo išieškotos
  iki 100000 litų   sumos, bet ne mažiau kaip
      4000 litų
       
16. Nuo 100000 litų 1000 litų 4 procentai nuo išieškotos
      sumos, bet ne mažiau kaip
      6000 litų

 

2 lentelė

Eilės Vykdomojo Bendrosios vykdymo Atlyginimas
Nr. dokumento išlaidos antstoliui už
  kategorija   vykdomojo dokumento
      įvykdymą
       
1. Dėl daiktų perdavimo 100 litų 60 litų už vieną
  išieškotojui   antstolio darbo valandą
      perduodant daiktus
       
2. Dėl vaiko perdavimo 100 litų 60 litų už vieną
  arba gyvenamosios   antstolio darbo valandą
  vietos nustatymo    
       
3. Dėl priverstinio 200 litų 60 litų už vieną
  iškeldinimo iš   antstolio darbo valandą
  gyvenamųjų ir   vykdant iškeldinimą
  negyvenamųjų patalpų    
       
4. Dėl priverstinio 60 litų 60 litų už vieną
  įkeldinimo į   antstolio darbo valandą
  gyvenamąsias ar   vykdant įkeldinimą
  negyvenamąsias    
  patalpas    
       
5. Dėl periodinių 30 litų 10 procentų nuo
  išmokų, išskyrus   išieškotos sumos
  išlaikymą,    
  išieškojimo    
       
6. Dėl paveldimo turto 100 litų 60 litų už vieną
  apyrašo sudarymo   antstolio darbo valandą
      sudarant apyrašą
       
7. Dėl laikinųjų apsaugos 100 litų 60 litų už vieną
  priemonių taikymo   antstolio darbo valandą
       
8. Dėl skolininko 60 litų 200 litų
  įpareigojimo atlikti    
  arba nutraukti tam    
  tikrus veiksmus,    
  nesusijusius su turto    
  ar lėšų perdavimu    
       
9. Dėl turto konfiskavimo 100 litų 60 litų už vieną
  (sunaikinimo) vykdymo   antstolio darbo valandą
      perduodant (naikinant)
      turtą
       
  Dėl juridinio asmens 100 litų 60 litų už vieną
  likvidavimo, paskirto   antstolio darbo valandą
  kaip kriminalinė    
  bausmė    
       
11. Dėl juridinio asmens 100 litų 60 litų už vieną
  veiklos apribojimo,   antstolio darbo valandą
  paskirto kaip    
  kriminalinė bausmė    
       
12. Teismo nurodymas dėl   60 litų už vieną
  faktinių aplinkybių   antstolio darbo valandą
  konstatavimo    
       
13. Teismo pavedimas dėl   30 litų už dokumento
  teismo šaukimo ar kito   (dokumentų) įteikimą
  procesinio dokumento   vienam asmeniui
  įteikimo    
       
14. Kitų kategorijų 60 litų 60 litų už vieną
  vykdomieji dokumentai   antstolio darbo valandą
  ir teismo pavedimai,    
  nenurodyti šioje ar 1    
  lentelėje    

 

3 lentelė

Eilės Vykdymo išlaidų rūšys Atlyginimas antstoliui už
Nr.   vykdomojo dokumento įvykdymą
     
1. A3 formato 1 lapo kopija 1 litas
     
2. A4 formato 1 lapo kopija 0,50 lito
     
3. Antstolio surašyto dokumento nuorašo 3 litai
  išdavimas  
     
4. Vykimas į vykdymo veiksmų atlikimo Po 1 litą už 1
  vietą ne išieškotojo ir ne skolininko kilometrą
  transportu, jeigu atstumas yra daugiau  
  kaip 5 kilometrai nuo antstolio  
  kontoros (skyriaus) buveinės vietos  
     
5. Skolininko asmens ir kitų duomenų, 3 litai už kiekvieną
  susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar užklausą, nepriklausomai
  skolininko turtine padėtimi, nuo užklausos formos ir
  patikrinimas (nevykstant į skolininko pateikimo būdo
  gyvenamąją ar buveinės vietą)  
     
6. Skolininko asmens ir kitų duomenų, 30 litų
  susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar  
  skolininko turtine padėtimi,  
  patikrinimas nuvykus į skolininko  
  gyvenamąją ar buveinės vietą, jeigu  
  turtas nėra areštuojamas ar aprašomas  
     
7. Skelbimas internete apie varžytynes 5 litai
     
8. Antstolio akto arba patvarkymo 5 litai
  surašymas, išskyrus šioje  
  Instrukcijoje nurodytus atvejus, kai  
  už akto ar patvarkymo surašymą  
  nustatomas kitoks atlyginimo dydis  
     
9. Turto arešto akto arba turto aprašo 60 litų už vieną
  surašymas antstolio darbo
    valandą surašant turto arešto
    aktą arba turto aprašą
    bet ne mažiau kaip 30 litų
     
10. Turto varžytynių vykdymas 30 litų
     
11. Turto pardavimo iš varžytynių akto 10 litų
  surašymas  
     
12. Turto pardavimo skolininko nurodytam 10 litų
  pirkėjui akto surašymas  
     
13. Skolininko arba vaiko paieškos 10 litų
  paskelbimas  
     
14. Aktas dėl sprendimo, įpareigojančio 20 litų
  skolininką atlikti arba nutraukti tam  
  tikrus veiksmus, nesusijusius su turto  
  arba lėšų perdavimu, neįvykdymo  
     
15. Atlyginimas kuratoriui 200 litų (vienai vykdomajai bylai)
     
 16. Pažyma apie vykdymo eigą, išskyrus 5 litai
  vykdomąsias bylas dėl išlaikymo  
  išieškojimo, išduodant vieną kartą per 6 mėnesius  
     
17. Pažyma apie vykdymo eigą, išskyrus 10 litų
  vykdomąsias bylas dėl išlaikymo  
  išieškojimo  
     
18. Pažyma apie vykdymo eigą vykdomojoje 5 litai
  byloje dėl išlaikymo išieškojimo  
     
19. Pažyma apie vykdymo eigą vykdomojoje 3 litai
  byloje dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant  
  vieną kartą per 3 mėnesius  
     
20. Išskaitų iš skolininko darbo 30 litų
  užmokesčio ir kitų jam prilygintų  
  išmokų teisingumo patikrinimas